obchodni_podminky e-stavebniny.com - Levné online stavebniny

e-stavebniny.com - Stavevební materiál, Online stavebniny, nejnižší ceny

 

Doporučujeme:

Sponzorujeme:
Výstavbu dětského domova
Radost, o.p.s


TOPlist CZIN.eu


Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU ESTAVEBNINY.COM FIRMY 1.ELIPSA.CZ, S.R.O.


1.elipsa.cz, s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4, IČ: 28443454, DIČ: CZ28443454, spisová značka C 141895 vedená u Městského soudu v Praze,


e-mail: objednavka@estavebniny.com, vydává s účinností od 1. 1. 2014 tyto Obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupující).


Kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je k dispozici na internetovém obchodu estavebniny.com.


Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupující - podnikatelský subjekt, při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě - přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího - podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvyNabízené produkty jsou spolu s aktuálními cenami uvedeny on line na e-shopu. Nabídka je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prezentace zboží je pouze výzvou k podávání nabídek, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy. Domněnka dle ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.


Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické /e-mail/, popřípadě písemné a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího. Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co nejkratším termínu /v řádu několika pracovních dnů/. Na základě potvrzení objednávky je prodávajícím vystavena zálohová faktura. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany.


Automatická odpověď o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky, má pouze informativní charakter a nemá vliv na uzavření smlouvy, neboť ještě není vlastním přijetím objednávky kupujícího jakožto návrhu na uzavření smlouvy.


Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením.


Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na zálohové faktuře.


Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či jeho zástupce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.


III. Předání zboží


Dodání objednaného zboží je realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a provedení úhrady zálohové faktury /pokud je placeno před odběrem/. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v expedičním skladu nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží z korby vozu u prodávajícího /viz objednávka/ je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně /např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží/, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


Konkrétní způsob dodání si volí kupující, cena je vždy uvedena na potvrzení objednávky a na zálohové faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


Zboží je dodáváno volně ložené nebo na dřevěných paletách o rozměrech 80cm x 120cm, 100cm x 100cm a 100cm x 120cm, jejichž cena je uvedena v ceníku prodávajícího. Za paletu je kupujícímu účtována ceníková částka + 21% DPH, splatná s cenou zboží. Kupující má právo palety stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím použitelné vrátit prodávajícímu ihned nebo do 6 měsíců od dodávky popř. vyměnit při další dodávce na započtení ceny palet této dodávky. Palety stejného druhu kupující vrátí na místo původní dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo. Pokud kupující doloží skutečné dodávky (originál dodacího listu) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám, budou odkoupeny palety zpět za cenu, dle platného ceníku v okamžiku vrácení. V případě vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu vrácena částka dle ceníku (dobropis, hotovost), v případě vrácení mírně poškozených palet (chybějící jedno prkno nebo špalek) bude kupujícímu vyplacena částka o 50,- Kč nižší než účtovaná, pokud není smluvně stanoveno jinak. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 6 měsíců od dodávky.IV. Platební podmínky


V internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího existují následující volby způsobu platby za kupované zboží:

Bankovním převodem

Bankovním převodem na základě zálohové faktury před jakýmkoliv způsobem předání


Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem dostává kupující formou e-mailové zprávy, obsahující potvrzení objednávky, platební údaje, tj. zejména číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol a kupní cenu zboží, vč. DPH. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH, ve prospěch účtu prodávajícího. Pokud nebude příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH) připsána na účet prodávajícího do čtrnácti dnů od data objednávky, považuje se objednávka zboží za zrušenou.


V. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval na emailovou adresu prodávajícího nebo formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího.


Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Tento formulář je součástí těchto obchodních podmínek viz níže. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře - oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.


Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě odstoupení od smlouvy kupující vrátí prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.


Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

VI. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a právním řádem platným v ČR.


Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VII. Ochrana osobních dat

Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).


Kupující souhlasí, aby prodávající tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.


Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl prodávajícím informován. Informace o těchto údajích poskytne prodávající kupujícímu kdykoli na základě písemné žádosti.


Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.


Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.


Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


Prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.


Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.


Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 1. 1. 2014 a nahrazují obchodní podmínky předchozí. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na www.estavebniny.com.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1.elipsa.cz, s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4, IČ: 28443454, DIČ: CZ28443454, spisová značka C 141895 vedená u Městského soudu v Praze,

e-mail: objednavka@estavebniny.com 


Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Určeno pro: 1.elipsa.cz, s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4, IČ: 28443454, DIČ: CZ28443454, spisová značka C 141895 vedená u Městského soudu v Praze,

e-mail: objednavka@estavebniny.com 


Tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na dálku podle zněním § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název výrobku -


Množství -


Číslo objednávky nebo číslo faktury -


Datum objednání -


Datum obdržení -

Způsob vrácení zboží -


Požadovaná forma vrácení platby -Osobní údaje spotřebitele:

Jméno a příjmení -


Ulice a číslo popisné/orientační -


Město PSČ -


Telefonní kontakt -

Datum -


Podpis spotřebitele -


REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu)

ESTAVEBNINY.COM FIRMY 1.ELIPSA.CZ, S.R.O.


1.elipsa.cz, s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4, IČ: 28443454, DIČ: CZ28443454, spisová značka C 141895 vedená u Městského soudu v Praze,


e-mail: objednavka@estavebniny.com

 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího 1.elipsa.cz, s.r.o..  (dále jen prodávající). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen zboží či výrobek) v internetovém obchodu (e-shopu).

 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

 3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

 

II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

 

 1. Na prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (dále též jen jako záruční doba, záruka nebo doba odpovědnosti  za vady).
  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek. Práva z vadného plnění se řídí níže uvedeným Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely se záruční doba řídí Obchodním zákoníkem.

 2. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

 3. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.

 4. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.

 5. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.

 6. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o odpovědnosti, případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

 7. Místem uplatnění reklamace je kontaktní místo prodávajícího, pokud není na potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující.

 8. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

 9. Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti).

 10. Záruku dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě záruky dle těchto podmínek a reklamačního řádu se nejedná o záruku za jakost výrobku.

 11. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

 12. Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.

 13. Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

 14. Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní toto prohlášení spolu s prodejním dokladem.

 

 

III. REKLAMACE

 

 1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu).

 2. Reklamaci lze uplatnit: e-mailem na e-mailové adrese: xxxxxxxxxxxxxxxx v případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na kontaktní adresu.
  Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující.

 3. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na výrobku, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

 4. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

 5. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Protože prodávající není povinen kupujícího informovat o ukončení reklamačního řízení, je v zájmu kupujícího, aby si výsledek reklamačního řízení v prodejně zjistil.

 6. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.